PŘIHLÁŠENÍ
Login:
Heslo:
Jste-li členem HS a nemáte zřízený uživatelský účet kontaktujte starostu nebo místostarostu HS.
Honební společenstvo Pozlovice

O Honebním společenstvu Pozlovice

Činnost Honebního společenstva Pozlovice spočívá hlavně v uspořádání valné hromady, schvalování plánu lovu MS Komonec a řešení škod způsobených zvěří a výběr a placení nájmu za honitbu.

Historie HS

Již před druhou světovou válkou se honitby dražily a pronajímaly za určitou finanční úplatu, a na tento vztah nově navázal zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.V dnešní době jsou honitby smluvně obhospodařovány na 10 letý cyklus, první započal již v r. 1993. Ze zákona nově vzniklé Honební společenstvo Pozlovice, které tvoří nyní 127 členů z Pozlovic a Podhradí pronajímá tuto honitbu o výměře 1012 ha Mysliveckému sdružení Komonec, které sdružuje myslivce obou obcí. Honební společenstvo řídí výkonný výbor, který se stará o chod organizace, statutárními orgány jsou starosta HS a místostarosta HS.

Mapa Honitby

Zde najdete približnou mapu honitby v katastrech obcí Pozlovice a Podhradí.